Основна інформація

 Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного університету здійснює підготовку спеціалістів згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України на право надання освітніх послуг, пов’язаних із одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста:

    Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»:
    спеціальність 223 «Медсестринство» з ліцензованим обсягом 60 осіб;
    кваліфікація – сестра медична.
    спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» з ліцензованим обсягом 60 осіб;
    кваліфікація – асистент фармацевта.
    підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України;
    надання освітніх послуг, пов’язаних з підвищенням кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями).

Форма навчання – денна.

Термін навчання:

«Медсестринство»
    на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців.;
    на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців (добір на вакантні місця).

«Фармація, промислова фармація»
    на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
    на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців (добір на вакантні місця).

Випускники Медичного фахового коледжу за спеціальністю 223 «Медсестринство» мають право вступу до Запорізького державного медичного університету на ІІ курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», а за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» - за спеціальностями «Фармація, промислова фармація» та «Технологія парфюмерно-косметичних засобів» за скороченою програмою навчання.

У складі Медичного фахового коледжу ЗДМУ фунуціонують  наступні структурні підрозділи:

відділення "Фармація", "Сестринська справа", предметні (циклові) комісії, навчальні лабораторії та кабінети, бібліотека з читальним залом, медпункт, буфет, актова зала, спортзал, крім того, відповідно до рішень керівництва, МФК ЗДМУ готує фахівців за спорідненими спеціальностями, що ЗДМУ. Така система дозволяє МФК ЗДМУ використовувати для підготовки своїх студентів навчально-методичну та матеріально-технічну базу ЗДМУ. Крім того деканатами ЗДМУ спільно з навчальною частиною Коледжу розроблені інтегровані навчальні плани, що дає можливість зараховувати випускників МФК ЗДМУ до ЗДМУ по відповідним спеціальностям відразу на старший курс як на денну форму навчання так і на заочну.

Будівля коледжу відповідає нормам санітарно-технічного стану приміщень, про що свідчать записи у санітарно-технічному паспорті. У навчальному закладі є всі необхідні умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Відповідно до сучасних тенденцій підготовки висококваліфікованого медичного працівника та вимог часу значна увага в навчальному процесі Медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного університету приділяється практичній складовій. Студенти Медичного фахового коледжу після проходження теоретичного навчання відпрацьовують практичні навички в ході практичних занять з викладачами в навчальному закладі та безпосередньо в лікувально-профілактичних закладах та аптечних закладах міста.
Педагогічний колектив коледжу фаховий, перебуває у творчому пошуку, працює в напрямку оптимізації змісту та організації навчального процесу відповідно до вимог освітньо-професійних програм, потреб системи охорони здоров’я країни та регіону, вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін та використання інноваційних технологій навчання, вдосконалення змісту, форм, методів навчання та виховання студентів, розвитку педагогічної майстерності, загальної культури, створення мотивації й умов для професійного вдосконалення.

Викладачі коледжу організовують науково-пошукову роботу студентів в рамках гуртків, якими керують. Результатом їх роботи є проведення у березні щорічного конкурсу «Кращий за фахом» серед студентів відділень «Сестринська справа» та «Фармація», участь у щорічній Регіональній студентській науково-практичній конференції «Пошук – це шлях до істини», яка проводиться серед студентів медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації », що проводиться у Запорізькому державному медичному університеті та інших студентських конференціях.

Діяльність органів студентського самоврядування коледжу спрямована на створення умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості: виявлення їх особистісних рис, формування лідерських якостей, набуття досвіду організаторської роботи, удосконалення ораторських та комунікативних навичок тощо. Студентська рада також допомагає організовувати дозвілля студентської молоді та сприяти конструктивній співпраці між адміністрацією навчального закладу та студентами.
 
Адреса:

69027, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В (зупинка транспорту Автовокзал),
тел.:  (061) 764-37-82 , +38(050)-852-73-38

 

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс - (061) 764-37-82, +38(050)852-73-38 

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМУ в    

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМУ.

Мапа сайту